Vedtægter for

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Download nyeste version her

Dato: 25.03. 2023 

Præambel 

Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med fællesskabets virke, herunder fastlæggelse af bestemmelser for optagelse af medlemmer, overdragelse, beboelse, udlejning og prisfastsættelse. 

Endvidere indeholder vedtægterne bestemmelser om foreningens konstitution, ledelse m.v. 

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. ejer ikke den grund, hvor bebyggelsen er/bliver etableret. 

Grunden ejes af Fonden Nødværge, hvis formål er at stille jord vederlagsfrit til rådighed for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. 

Hensigten med Andelsforeningen Friland a.m.b.a. er at skabe et samfund, der i videste forstand bygger på bæredygtige principper med hensyn til bebyggelse, drift af selvstændig erhvervsvirksomhed, affaldshåndtering m.v. 

§1 Formål 

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. bygger på en række overordnede principper, der tjener som hensigtserklæringer. Disse principper er nedskrevet i “Principper for Friland”. 

Formålet med Friland er overordnet: 

 At udvise en bæredygtig praksis for byggeri og adfærd og undgå at skabe unødvendigt affald. 

 At udvikle en livsstil med balance mellem hånd, hoved og hjerte og oplyse om denne. 

 At skabe gode muligheder for etablering og drift af selvstændig virksomhed. Hensigten er at mindst et medlem pr. lod er selvstændig erhvervsdrivende, og at virksomheden drives på lodden. 

 At etablere et bolig- og erhvervsområde, der ikke er baseret på gæld og tilskud. 

 At udvikle det enkle og gennemskuelige, samtidig med at vi vælger de teknologier, som understøtter foreningens formål. 

Side 2 af 12 

 

§2 Foreningens navn og hjemsted 

Foreningens navn er Andelsforeningen Friland a.m.b.a. 

Hjemsted er Friland, Feldballe, 8410 Rønde. 

§3 Retsgrundlag 

3.1. Fonden Nødværge til støtte for bæredygtigt bolig- og erhvervsbyggeri stiller vederlagsfrit jord til rådighed for Andelsforeningen Friland, som udlejer brugsrettigheder på disse arealer til sine andelshavere på uopsigelige kontrakter fra foreningens side, undtagen ved situationer, der berettiger til eksklusion, jf. §20. 

3.2. De enkelte andelshavere opfører for egen regning huse på tildelte brugsrettigheder. Dårlige og ikke vedligeholdte bygninger kan generalforsamlingen forlange fjernet. Evt. for andelshavers regning. 

3.3. Andelsforeningen Friland er ikke omfattet af Andelsboligforeningslovens regler, idet foreningen ikke er omfattet af Andelsboligforeningslovens §1. 

§4 Hæftelse og belåning 

4.1. Andelsforeningen Friland a.m.b.a. er en forening med begrænset ansvar. 

4.2. Medlemmerne hæfter kun med det beløb, der måtte være indskudt i foreningen. 

4.3. Såfremt foreningen af det omkringliggende samfund pålægges forpligtelser, som foreningen ikke selv har beføjelse over, og som kan betragtes som anlægsaktiver, der kan tilskrives jordlodsbevisets værdi, skal disse udgifter dækkes ligeligt mellem lodderne uden hensyntagen til antal andelshavere pr. lod. 

Udgifter, der frivilligt påtages af foreningen og som kan tilskrives værdien af jordlodsbeviset, skal der stemmes om med én stemme pr. lod. Sådanne udgifter dækkes ligeligt mellem lodderne uden hensyntagen til antal andelshavere pr. lod eller antal m2 pr. lod. 

Udgifter, der ikke kan tilskrives jordlodsbeviset, men som skal dækkes ligeligt mellem andelshaverne, stemmes der om med én stemme pr. andelshaver. 

4.4. Andelene i foreningens formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller udlæg. 

4.5. Andelene kan ikke belånes. 

4.5.1 Andelshaver kan dog meddele transport i betalingen for jordlodsbeviset, bygninger og installationer. Side 3 af 12 

 

§5 Jordlodsbeviser 

5.1. Der udstedes et jordlodsbevis pr. lod. Til jordlodsbeviset er tilknyttet brugsretten til en bestemt jordlod i Andelsforeningen Friland. 

5.2. Jordlodsbeviser indeholder oplysninger om: Matrikeloplysninger. Lodareal i m2. Jordens m2-pris. Andel af fællesareal, værdisat. Andel af anlægsomkostninger, værdisat. Alle beløb indeksreguleres medmindre generalforsamlingen vedtager undtagelser. Undtaget rensningsanlægs-udg. 

5.3. Oplysningerne for de enkelte lodder fremgår af bilag 1 til vedtægterne. 

5.4. Ejendomsskat fordeles i forhold til jordloddens størrelse, dvs. antal m2 + ligelig fordeling af fællesareal til hver andel. 

§6 Ravnen er hele Frilands fælleshus. 

6.1. Alle medlemmer af Andelsforeningen Friland og FE-virksomheder, der er ejet af folk, som ikke er bosiddende på Friland, er automatisk berettiget til at være ligeværdige brugere af Ravnen og har dermed del i de pligter og rettigheder, som Ravnen indebærer, praktisk og økonomisk. 

6.1.1. For brugere, der ikke er bosiddende på Friland, indebærer dette betaling af et årligt kontingent svarende til det beløb bosiddende frilændere betaler til Ravnen gennem deres foreningskontingent. 

6.2. En Ravnestyregruppe, som vælges på Andelsforeningen Frilands generalforsamling, har ansvaret for drift, vedligehold og forbedringer mm. Ravnestyregruppen vil have ansvar som en Rød gruppe, jf. Andelsforeningen Frilands nye struktur. 

6.3. Ravnestyregruppen består af et ulige antal (5-7) stemmeberettigede medlemmer. Halvdelen af medlemmerne vælges i ulige år. Alle vælges for to år af gangen. 

6.4. Der vælges 2 suppleanter for et år af gangen. 

6.5. FE-erhvervsdrivende, som ikke er bosat på Friland, har fortrinsret til to af disse pladser (1 pr. virksomhed). 

6.6. Ikke-bosiddende medlemmer af Ravnestyregruppen kan ikke være medlem af den tegningsberettigede styregruppe (jf. Andelsforeningen Frilands nye struktur, hvor alle Røde grupper vælger et medlem til gruppen De Blå, som bl.a. tegner Friland). 

6.7. Jf. overdragelseskontrakten for Ravnen, er Andelsforeningen Friland ansvarlig for at sikre Ravnens drift og vedligehold. Ravnestyregruppen indmelder et overordnet budget for Ravnen for det kommende år til GF-gruppen og Økonomigruppen (jf. Andelsforeningen Frilands nye struktur). 

6.8. Der udarbejdes forskellige økonomiske scenarier, som bringes til afstemning på generalforsamlingen. Andelsforeningen Friland er forpligtet til som minimum at sikre Ravnens drift (dette inkluderer ufravigelig betaling af grundskyld, ejendomsskat, forbrugsregninger mv.) Side 4 af 12 

 

6.8.1 Beslutninger i Ravnestyregruppen foretages ved almindelig flertalsafstemning. 

6.9. Retningslinjer for brug og indretning af Ravnen Det er Ravnestyregruppens ansvar at sikre, at Ravnen kan anvendes til (i ikke-prioriteret rækkefølge): 

Erhvervsformål (herunder møde-, konference- og kursusaktiviteter) 

Fællesaktiviteter (begivenheder, som besluttes i fællesskab) 

Brugernes initiativer til fælles aktiviteter, 

Brugernes private arrangementer, 

Formidling i forhold til lokalsamfundet og det øvrige samfund. 

6.10. Lokale institutioner er fortsat velkomne til at benytte Ravnen og 

udendørsarealerne i det omfang, det ikke kolliderer med Frilands aktiviteter. 

6.11. På Andelsforeningen Frilands GF har FE-virksomheder, der er ejet af folk, der ikke bor på Friland, stemmeret ved godkendelse af det årlige budget for Ravnen samt Ravnestyregruppens sammensætning. 

§7 Andelshavere 

7.1. Andelshaverne er de personer, der ejer et jordlodsbevis. 

7.2. Som andelshavere kan alene optages personer, der er myndige, og som har udarbejdet en plan for bosætning og sit virke på Friland i henhold til principperne. 

7.3. Nye andelshavere godkendes af generalforsamlingen efter indstilling fra sælger og Samtalegruppen og under hensyntagen til medlemsskarens sammensætning. 

§8 Øvrige medlemmer 

8.1. Andelsforeningen Friland a.m.b.a. kan optage personer som medlemmer af foreningen, uden at disse er andelshavere. 

8.2. Personer, som er medlem af foreningen, uden at disse ejer jordlodsbeviser, betegnes som “medlemmer”. 

8.3. Myndige personer, som bor på Friland i mere end tre måneder, skal søge optagelse som betalende medlem af foreningen. Hvis et medlem der bor til leje på et lod er kontingent skyldigt, påhviler det lodejeren at betale beløbet. 

8.3.1. Dog undtaget hjemmeboende unge, som forud for deres fyldte 18. år, har bopæl hos deres forældre, som er andelshavere på Friland. De unge betaler et årligt ungekontingent på 250 kr. og bliver dermed medlemmer med de rettigheder og pligter, der følger indtil det fyldte 21. år. Herefter bliver de fuldbetalende medlemmer. Der kan søges dispensation. 

Dog undtaget frivillige og studerende, der uden medlemsrettigheder arbejder som frivillige eller udfører feltarbejde på Friland i op til 6 måneder. Side 5 af 12 

 

8.4. Fraflytter et medlem Friland permanent, betragtes medlemskabet som ophørt. 

8.5. Alle andelshavere er desuden medlemmer. 

§9 Bopælspligt 

9.1. Senest et år efter optagelse har en ny andelshaver pligt til at tage bopæl på sin jordlod. 

9.2. Ved at tage bopæl forstås, at andelshaveren benytter boligen (skurvogn eller lignende midlertidig bolig) til helårsbeboelse for sig og sin husstand. 

9.3. Flytter andelshaveren ikke ind inden for fristens udløb, bortfalder medlemskabet og retten til at være andelshaver. Den blå gruppe kan dispensere herfra, såfremt der foreligger særlige grunde. 

§10 Udlejning 

10.1. Andelshavere er berettiget til at leje eller låne sin bolig ud med den blå gruppes tilladelse. Tilladelse gives normalt kun, når andelshaveren er midlertidigt fraværende for en begrænset periode på normalt højest to år. 

§11 Interesseliste 

11.1. Andelsforeningen Friland skal oprette en interesseliste, hvor personer med interesse i at blive andelshavere kan skrives op. 

§ 12 Overdragelse 

12.1. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, underrettes Friland og Salgsgruppen skriftligt herom. 

12.2. Ved overdragelse af en andel med bolig, herunder ikke færdiggjorte huse, vælges køberen så vidt muligt gennem et samarbejde mellem sælger og Salgsgruppen. Både sælger og Samtalegruppen har mulighed for at indstille en køber til generalforsamlingen, som derefter vælger køberen. 

12.2.1 Dog gives fortrinsret til at overtage andelsbevis i nedenstående rækkefølge: Den, der indstilles af andelshaver såfremt overdragelse sker til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller lignende nære relationer; til en person, der har haft fælles husstand med andelshaver i mindst det seneste år før overdragelsen, såfremt denne opfylder § 7.2. 

12.3 En generalforsamling, hvor køber indstilles, skal indkaldes senest seks måneder efter, at Salgsgruppen har modtaget alle salgets nødvendige dokumenter fra sælger. 

12.3.1 Samtalegruppens indstilling af køber skal ske under iagttagelse af interesselisten. 

12.4. Salgsgruppen kan opkræve honorar for arbejde i forbindelse med salg af lodder. Side 6 af 12 

 

12.5. En andelshaver er berettiget til at sælge de opførte bygninger uden at overdrage jordlodsbeviset. 

12.5.1. En betingelse herfor er dog, at bygningerne fjernes senest pr. overtagelsesdagen, og at det kan ske uden væsentlig gene for de øvrige beboere på Friland. 

12.5.2. Det er endvidere en betingelse for overdragelse, at grunden reetableres, sokkel fjernes etc. 

12.5.3. Konstateres der uoverensstemmelse mellem lokalplanens afgrænsninger af et lod og de faktiske afgrænsninger, placeringer af hegn og skel, skal dette misforhold reetableres ved salg eller overdragelse af loddet på lod-ejerens bekostning. 

§ 13 Salg af lod på Friland 

13.1. Prisfastsættelse for færdigbyggede boliger (ikke pavilloner, skurvogne og lign.) 

13.1.1 Prisen for boligen skal godkendes af Salgsgruppen, og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer: 

Maks-prisen for bygningerne fastsættes i flg. nedenstående intervalpriser pr. m2, som herefter tilføres et bidrag afhængigt af energiklassen, som huset tilhører. 

Opgørelse af m2-prisen. 

For de første 50 m2 kan opnås 5.000kr pr. m2. 

For de næste 50 m2 (fra 51-100m2) kan opnås 2.800kr pr. m2. 

For de næste 50 m2 (fra 101-150m2) kan opnås 2.700kr pr. m2. 

For de næste 50 m2 (fra 151-200m2) kan opnås 2.500kr pr. m2. 

For de næste 50 m2 (fra 201-250m2) kan opnås 2.100kr pr. m2. 

For de næste 50 m2 (fra 251-300m2) kan opnås 1.800kr pr. m2 

I tillæg for energiklasse 2010 kan der opnås 250kr pr. m2. 

I tillæg for energiklasse 2015 kan der opnås yderligere 250kr pr. m2. 

I tillæg for energiklasse 2020 kan der opnås yderligere 250kr pr. m2 

Prisen indeksreguleres efter byggeomkostningsindekset for 2003 for enfamiliehuse, hvor der er taget højde for materialer. Ved indeksreguleringen anvendes det seneste kvartal fra Danmarks Statistik. 

13.1.2. Erhvervsbyggeri fastsættes efter samme retningslinjer som boliger, men kan tillægges merprisen for evt. installationer, som der skal fremvises regnskab for. 

13.1.3. Tillæg for energiklasser er defineret ud fra beregningsmetoden i BR08, ved dokumentation af energiforbruget i forbindelse med nybyggeri. Definition af energiklasse 2020: Energibehov 75% mindre end krævet i BR08. Side 7 af 12 

 

13.1.4. Opgørelse af m2 følger udvendigt etageareal, svarende til det i BBR-registret godkendte areal til beboelse. 

13.1.5. Der skal udarbejdes en beregning for hver bygning. Her defineres antal bygninger efter principperne for BBR-registret (ois.dk). Haves der to selvstændige bygninger af 50m2, følger derfor 5.000kr pr. m2 for alle 100 m2. 

13.1.6. Overdragelsen må ikke betinges af, at erhververen indgår anden retshandel. 

Indgås i forbindelse med overdragelsen nogen anden retshandel, så som køb af løsøre og andre genstande, må erhververens vederlag ikke overstige, hvad overdragerens ydelse med rimelighed kan betinge (dagsværdi i handel og vandel) 

13.2. Delvist færdige boliger. 

13.2.1. Maksimalprisen for delvist færdige boliger fastsættes således, at overdrager er berettiget til at modtage dagsværdien af materialer, der indgår i den blivende konstruktion uden vederlæggelse for værdien af eget arbejde. 

13.2.2. Der kan ikke oppebæres vederlag for byggematerialer, der henstår på jordloddet, jfr. dog § 13.1.6. 

13.2.3. Den samlede pris for et ikke færdigbygget hus kan dog aldrig overstige prisfastsættelsen efter § 13.1. 

13.3. Overdragelsessummen indbetales til Andelsforeningen Friland, som efter fradrag af sine evt. tilgodehavender, udbetaler resten til den fraflyttende andelshaver. 

§14 Generalforsamling 

14.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

14.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt til medlemmerne med fire ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til generalforsamling kan ske pr. e-mail. 

14.3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når GF-gruppen, den Blå gruppe, eller mindst 1/3 af samtlige medlemmer ønsker dette. Tidsfrister som ved ordinær generalforsamling. 

14.4. Indkaldelsesvarslet til generalforsamlinger med henblik på godkendelse af nye andelshavere er otte dage. 

14.5. GF-gruppen udsender dagsorden mindst 14 dage før generalforsamlingen. Det samme gælder regnskab i forbindelse med ordinær generalforsamling. Forslag fra andre end GF-gruppen skal være GF-gruppen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, og samtlige medlemmer skal orienteres om indkomne forslag senest fire dage før generalforsamlingen. Side 8 af 12 

 

14.5.1. Dagsorden skal være som følger: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

2. Valg af tre stemmetællere. 

3. Årsberetning (skal desuden foreligge på skrift, evt. digitalt). 

4. Godkendelse af årsrapport (regnskab, skriftlig). 

5. Budget og overordnet planlægning. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Indkomne forslag. 

8. Valg til Røde grupper, Blå gruppe, tegningsberettigede, suppleanter, 

interne revisorer, nedsættelse af udvalg, m.fl. 

9. Evt. 

14.6. Der udfærdiges referat fra generalforsamlingen som underskrives af ordstyreren/ordstyrerne. 

14.7. Både andelshavere og medlemmer har adgang til at deltage i – og tage ordet på generalforsamlingen. 

14.7.1 Revisor samt personer, der er indbudt af GF gruppen har ligeledes adgang til at deltage i – og tage ordet på generalforsamlingen. 

14.8.1. Beslutninger om vedtægtsændringer træffes på generalforsamlingen med 3/4 flertal blandt de fremmødte andelshavere. Vedtægtsændringer vedr. §13 stemmes der om med én stemme pr. husstand. Jordlodder, som huser flere familier, kan betragtes som flere husstande. 

Økonomigruppen vedligeholder en opgørelse over antal husstande. 

14.8.2. Vedtagelse og ændring af Røde og Blå gruppers beskrivelser af arbejdsområder og beføjelser besluttes med 3/4 flertal blandt de fremmødte andelshavere. 

14.9 Samtlige andelshavere har stemmeret. Øvrige medlemmer har ikke 

stemmeret, bortset fra ved de beslutninger, der vedrører medlemskontoen og fastsættelse af kontingent. 

14.10. Andelshavere og øvrige medlemmer kan ikke give møde ved fuldmagt. Side 9 af 12 

 

§15: Frilands ledelse

15.1.1. Ansvaret og kompetencen i forholde til ledelsen af Friland uddelegeres til 9 Røde grupper. De Røde grupper er følgende: Økonomi-, Fællesareal-, Koordinations-, Kommunikations-, Salgs-, Samtale-, Proces-, Generalforsamlings- og Ravnestyregruppen. De Røde grupper vælges og nedsættes på GF. Desuden oprettes ”Den Blå gruppe” sammensat af et medlem fra hver af de 9 røde grupper, ligeledes med ansvar og kompetence som de Røde grupper. Den Blå gruppe vælges på GF. 

15.1.2. De Røde grupper varetager Frilands daglige ledelse og arbejder efter deres respektive beskrivelser af arbejdsområder og beføjelser godkendt på GF. Arbejdsområder og beføjelser tjener som en uddelegering af de opgaver og det ansvar som sædvanligvis tillægges en bestyrelse og som i AF Friland hidtil har bestået af bestyrelsesansvaret beskrevet i vedtægterne generelt. Der skal derfor godkendes med ¾ dels flertal. 

15.1.3. Hver enkelt Rød gruppers ansvar og kompetencer fremgår af de på generalforsamlingen vedtagne beskrivelser af arbejdsområder og beføjelser for gruppen. Arbejdsområder og beføjelser ses som en udmøntning af vedtægterne. Arbejdsområder og beføjelser gælder indtil eventuelle ændringer vedtages på en førstkommende GF. 

15.1.4 Den Blå gruppes opgave er at tage hånd om de ledelsesopgaver relateret til vedtægterne, der måtte ligge uden for de Røde gruppers kompetenceområder, jf. deres arbejdsområder og beføjelser. 

15.1.5. Der vælges endvidere 2 tegningsberettigede fra Andelsforeningen Friland blandt de valgte i Den Blå gruppe. Der udarbejdes arbejdsområder og beføjelser for de tegningsberettigede til godkendelse på GF. 

15.2.1. Andelshaverne vælger på generalforsamlingen med simpelt flertal medlemmer til de Røde Grupper. Den enkelte Røde gruppe består af 2-6 medlemmer. Der kan vælges op til to suppleanter til hver af de Røde grupper. Den suppleant, der har fået flest stemmer er første suppleant. Røde gruppers medlemmer vælges forskudt med halvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige år (+/-1). Suppleanter til Røde grupper vælges for et år. 

15.2.2. De Røde grupper indstiller ligeledes fra deres midte medlemmer til Den Blå gruppe, som bekræftes af GF. Side 10 af 12 

 

15.2.3. Herefter vælges 2 tegningsberettigede fra Den Blå gruppe. 

15.3. Som medlemmer af Røde grupper, Den Blå gruppe, de tegningsberettigede samt suppleanter kan alene vælges andelshavere. Genvalg kan finde sted. 

15.4. Suppleanter for de Røde grupper indtræder i tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af medlemmer i en Rød gruppe, bliver under to, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg indtil næste ordinære generalforsamling. 

15.4.1. Ved forfald, fraflytning eller lignende blandt de tegningsberettigede vælger de Blå 2 fra deres midte som erstatning for hver af de(n) tegningsberettigede, der har meldt forfald. Valget består indtil førstkommende GF, hvor en ny fast tegningsberettiget kan vælges. 

15.5. Ved behandling af sager, hvor et medlem eller en nærtstående til et medlem af den pågældende Røde eller Blå gruppe eller tegningsberettigede har særinteresse i sagens afgørelse, må medlemmet ikke deltage i behandlingen af den pågældende sag, såfremt vedkommende kan have særinteresse i sagens afgørelse. 

15.6. Nedenstående er Fælles for Alle Røde Grupper: 

 Alle Røde grupper har en mailadresse ”xxx@friland.org ”, som alle Frilændere kan henvende sig til med spørgsmål . Den Røde gruppe er ansvarlig for at svare på henvendelser og tage dem op i gruppen. 

 Dato og dagsorden for en Rød gruppes møder skrives ind i KALENDEREN og sendes ud på mail, således at møderne er åbne. 

 

 Når der udsendes mail må alle i den Røde Gruppe nævnes ved navn. 

 Røde gruppers referater fra møder lægges på INTRA og sendes ud på mail. 

 Røde grupper evaluerer løbende selv på deres arbejdsområder og informerer om det under punkter ”nyt fra Grupperne” på Frilandssamlingerne 

 Gruppen afholder TINGMØDER, når det findes nødvendigt 

 Røde gruppers medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. 

 

Halvdelen er på valg i ulige år og halvdelen er på valg i lige år. 

 Røde grupper sparrer og evaluerer med de Grønne Grupper de samarbejder med. 

 Røde grupper skal udarbejde en evaluering af årets gang i forhold til arbejdsområder og beføjelser. Denne fremlægges til generalforsamlingen. 

 

15.7. De Røde gruppers møder er åbne for Frilands medlemmer, der har meldt sin deltagelse. Punkter vedrørende følsomme sager angående konkrete personer er dog undtaget. Grupperne kan bestemme om fremmødte medlemmer har taleret. Side 11 af 12 

 

§ 16 Medlemsmøder 

16.1. Der afholdes medlems- og andelshavermøder mindst fire gange årligt. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer og andelshavere. 

16.2. Koordinationsgruppen udsender forslag til dagsorden. Forslag fra andre end Koordinationsgruppen skal være denne i hænde senest en uge før medlemsmødet. Koordinationsgruppen offentliggør de indkomne forslag på Intra og/eller pr. e-mail senest fire dage inden mødet. 

16.3. På medlemsmødet kan der alene træffes beslutninger i mindre sager vedr. den løbende drift, og som er uden væsentlig økonomisk betydning for foreningen. Generalforsamlingen vedtager et maksimumsbeløb, der kan disponeres over på medlemsmøderne i det kommende år. Røde grupper og medlemmer kan afprøve/evt. søge bekræftelse af afgørelser om konkrete sager på medlemsmøder. Dog ikke afgørelser der relaterer til vedtægterne. Sådanne henvises til GF eller en XGF. 

16.4. Der udfærdiges referat fra medlemsmødet. Referatet skal godkendes og underskrives af mødeleder og referent og tilføjes Frilands Intra. 

§17 Konfliktråd. 

17.1. Konfliktrådet er uafhængigt. Alle medlemmer kan optages i konfliktrådet. Ethvert medlem kan rette henvendelse til foreningens konfliktråd i forbindelse med evt. tvistigheder. 

17.2. Modtager konfliktrådet en henvendelse, træder konfliktrådet hurtigst muligt sammen og vurderer, om det skal gå ind i sagen. I fald det finder det relevant at gå ind i sagen, skal rådet efter fornøden høring af de involverede parter, søge at opnå en konstruktiv løsning af den opståede tvistighed. 

17.3. Konfliktrådet kan ikke træffe afgørelse med bindende virkning. 

§18 Tegningsret 

18.1. Foreningen tegnes af to Tegningsberettigede i forening. Se §15. 

§19 Revision 

19.1 På den ordinære generalforsamling vælges blandt andelshaverne to personer, som fungerer som interne revisorer i forbindelse med Økonomigruppens aflæggelse af årsregnskab. 

19.2 De interne revisorer skal inden regnskabet udsendes efter reglerne i § 14, stk. 5, gennemgå regnskabet og ved meddelelse på regnskabet angive, om de kan godkende regnskabet. Side 12 af 12 

 

19.3 Såfremt de interne revisorer ikke kan godkende regnskabet, skal de skriftligt meddele Økonomigruppen, Frilandssamlingen og generalforsamlingen, hvorfor regnskabet ikke kan godkendes. 

§20 Eksklusion 

20.1. I flg. tilfælde kan en andelshaver eller et medlem ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør: 

A Såfremt en andelshaver betinger sig en højere pris, end der lovligt kan fastsættes efter § 12. 

B Såfremt en andelshaver eller et medlem, trods påkrav, ikke betaler indskud, kontingent eller andre skyldige beløb af enhver art. 

C Hvis en andelshaver eller et medlem optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere, herunder ikke færdiggør sin bolig inden for en af generalforsamlingen fastsat frist. 

D Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelsen af ikke-færdig gjort huse jf. § 13.2 betinger sig en højere pris end godkendt af Frilands øverste myndighed – Generalforsamlingen. 

E Såfremt en andelshaver har betalt penge under bordet i forbindelse med erhvervelsen af andel og/eller bygninger. 

20.2. Eksklusion besluttes på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Efter eksklusion bestemmer generalforsamlingen efter henstilling fra De Blå hvem der skal overtage bygninger og gæld. Efter salg overføres et evt. overskud til den ekskluderede. 

§21 Opløsning 

21.1. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med et flertal på 3/4 af samtlige mulige stemmer. Kun andelshavere har stemmeret. Er ikke mindst 3/4 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 3/4 af de repræsenterede stemmer på generalforsamlingen for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret. 

21.2. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden, deles den resterende formue mellem de til en hver tid værende andelshavere, således at andelshaverne først modtager, hvad de har krav på efter §12. En evt. resterende formue skal med Fonden Nødværges accept anvendes til projekter og/eller oplysende virksomhed omfattet af foreningens formål, jf. §1.